ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนDownload  
Info hash86d4b4225c1883b76adc982fa141e53de61093aa
Social Network
รายละเอียดวิจัยในชั้นเรียน..เป็น 100 เรื่อง มีครบทุกวิชาวิจัยในชั้นเรียนครับ..มีหลากหลายวิชา เป็นร้อยเรื่อง เชิญครู - อาจารย์ ทุกท่านเลือกโหลดไปใช้งาน

ได้ตามใจชอบครับ...หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ...เด็กไทย..อนาคตของชาติ
ประเภท
การเคลื่อนไหว
ขนาด65.85 MB (69,045,144 bytes)
เริ่ม2012-07-03 09:44:11
คนดู397
คนโหลด1257
ความเร็ว
โหลดเสร็จ297 time(s)
เจ้าของnoom4113
เรทติ้ง4 Point   
Num files473 files
File list
[Hide list]
PathSize
วิจัยแบบ Word/การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยใช้นิทาน และ.doc862.00 kB
วิจัยแบบ Word/การพัฒนาการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป2.doc704.00 kB
วิจัยแบบ Word/95.doc609.50 kB
วิจัยแบบ Word/กิจกรรมการซ่อมเสริม.doc608.50 kB
วิจัยแบบ Word/99.doc597.00 kB
วิจัยแบบ Word/07.doc592.00 kB
วิจัยแบบ Word/การประเมินโครงการชมรมนักวิจัยรุ่นจิ๋ว.doc582.50 kB
วิจัยแบบ Word/การพัฒนาการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป.doc570.50 kB
วิจัยแบบ Word/การสำรวจการส่งงานของนักเรียน.doc488.50 kB
วิจัยแบบ Word/การส่งเสริมการท่องคำศัพท์ในวิชา Social Studies ในเรื่องอาชีพและสถานที่ต่างๆ ในชุมชน.doc485.00 kB
วิจัยแบบ Word/92.doc481.50 kB
วิจัยแบบ Word/งานวิจัย ผลิตสื่อ CAI ก๊าซ ของเหลว ของแข็ง.doc460.00 kB
วิจัยแบบ Word/77.doc375.50 kB
วิจัยแบบ Word/แบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีน.doc352.50 kB
วิจัยแบบ Word/10.doc348.50 kB
วิจัยแบบ Word/118.doc347.50 kB
วิจัยแบบ Word/วิจัยครู.doc343.50 kB
วิจัยแบบ Word/ครูที่พึงประสงค์.doc340.50 kB
วิจัยแบบ Word/ศึกษาพฤติกรรมการเรียนกรีฑาและการพัฒนาการออกสตาร์ท.doc330.00 kB
วิจัยแบบ Word/ศึกษาพฤติกรรมการเรียนว่ายน้ำและการพัฒนาผู้เรียน.doc329.50 kB
วิจัยแบบ Word/116.doc292.50 kB
วิจัยแบบ Word/25.doc280.00 kB
วิจัยแบบ Word/53.doc279.00 kB
วิจัยแบบ Word/รายชื่อวิจัยในชั้นเรียน.doc276.50 kB
วิจัยแบบ Word/13.doc272.50 kB
วิจัยแบบ Word/ครู.doc272.50 kB
วิจัยแบบ Word/86.doc249.50 kB
วิจัยแบบ Word/การวิจัยในชั้นเรียน.doc247.50 kB
วิจัยแบบ Word/41.doc236.50 kB
วิจัยแบบ Word/วิเคราะการแก้โจทย์คณิตศาสตร์.doc234.50 kB
วิจัยแบบ Word/วิเคราะโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์.doc232.00 kB
วิจัยแบบ Word/วิจัยความขยันหมั่นเพียร.doc227.00 kB
วิจัยแบบ Word/การจัดกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาอารมณ์ จิดใจและสังคม ที่มีผลต่อกล้ามเนื้อมัดให.doc220.50 kB
วิจัยแบบ Word/การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์.doc207.50 kB
วิจัยแบบ Word/journal.doc197.50 kB
วิจัยแบบ Word/31.doc190.00 kB
วิจัยแบบ Word/คุณลักษณะและลำดับที่ของคุณลักษณะของครู.doc187.00 kB
วิจัยแบบ Word/03R63.DOC186.50 kB
วิจัยแบบ Word/29.doc184.00 kB
วิจัยแบบ Word/การสร้างหนังสือเสริมประสบการอังกฤษ.doc184.00 kB
วิจัยแบบ Word/37.doc178.00 kB
วิจัยแบบ Word/82.doc177.50 kB
วิจัยแบบ Word/87.doc172.50 kB
วิจัยแบบ Word/107.doc172.00 kB
วิจัยแบบ Word/การท่องสูตรคูณ.doc172.00 kB
วิจัยแบบ Word/การส่งเสริมทักษะการเขียน ตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ.doc170.00 kB
วิจัยแบบ Word/การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน.doc169.50 kB
วิจัยแบบ Word/97.doc168.50 kB
วิจัยแบบ Word/011.doc168.50 kB
วิจัยแบบ Word/68.doc167.00 kB
วิจัยแบบ Word/05.doc167.00 kB
วิจัยแบบ Word/แบบฝึกหัดการคิดคำนวณ โดยใช้กิจกรรมการเขียน.doc166.50 kB
วิจัยแบบ Word/คณิต.doc166.00 kB
วิจัยแบบ Word/119.doc166.00 kB
วิจัยแบบ Word/14.doc157.50 kB
วิจัยแบบ Word/60.doc156.50 kB
วิจัยแบบ Word/พฤติกรรมไม่ส่งการบ้าน.doc149.00 kB
วิจัยแบบ Word/พัฒนาการหาทักษะผลคูณ.doc142.50 kB
วิจัยแบบ Word/การไม่ส่งงาน.doc142.00 kB
วิจัยแบบ Word/ไม่ส่งงาน.doc141.50 kB
วิจัยแบบ Word/เค้าโครงการจัดทำสื่อเกมส์เคมี.doc140.00 kB
วิจัยแบบ Word/ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม การประหยัดของเด็กระดับก่อนประถมศึกษา.doc139.50 kB
วิจัยแบบ Word/20.doc139.50 kB
วิจัยแบบ Word/63.doc139.00 kB
วิจัยแบบ Word/ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงานของนักเรียน.doc138.00 kB
วิจัยแบบ Word/การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่านเรื่องสั้น.doc135.50 kB
วิจัยแบบ Word/44.doc134.00 kB
วิจัยแบบ Word/62.doc133.00 kB
วิจัยแบบ Word/55.doc132.50 kB
วิจัยแบบ Word/ผลการใช้ชุดฝึกเพื่อแก้ปัญหาการเขียนหนังสือหัวกลับของนักเรียน.doc130.50 kB
วิจัยแบบ Word/การสำรวจราคา สินค้า ข้าวสาร ข้าวเหนียว น้ำตาลทราย.doc130.50 kB
วิจัยแบบ Word/88.doc130.50 kB
วิจัยแบบ Word/03.doc127.00 kB
วิจัยแบบ Word/108.doc121.00 kB
วิจัยแบบ Word/การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน.doc116.00 kB
วิจัยแบบ Word/16.doc115.50 kB
วิจัยแบบ Word/15.doc115.00 kB
วิจัยแบบ Word/การสำรวจการเลือกแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.doc114.00 kB
วิจัยแบบ Word/การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้อง.doc113.00 kB
วิจัยแบบ Word/การเขียนคำที่มีวรรณยุกต์.doc113.00 kB
วิจัยแบบ Word/นำไปใช้ได้เลย.doc109.50 kB
วิจัยแบบ Word/ใช้ได้.doc109.50 kB
วิจัยแบบ Word/ไทย.doc109.50 kB
วิจัยแบบ Word/09.doc109.00 kB
วิจัยแบบ Word/พฤติกรรมนักเรียนไม่ชอบคณิต.doc109.00 kB
วิจัยแบบ Word/59.doc108.50 kB
วิจัยแบบ Word/36.doc107.50 kB
วิจัยแบบ Word/การไม่ส่งการบ้าน.doc107.50 kB
วิจัยแบบ Word/ผลการจัดกิจกรรมการละเล่นของไทยโดยใช้คำถามปลายเปิด ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์.doc101.50 kB
วิจัยแบบ Word/66.doc99.00 kB
วิจัยแบบ Word/26.doc98.50 kB
วิจัยแบบ Word/103.doc98.00 kB
วิจัยแบบ Word/การพัฒนาทักษะการหาผลคูณของนักเรียน.doc92.00 kB
วิจัยแบบ Word/27.doc91.50 kB
วิจัยแบบ Word/การศึกษาปัญหาความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียน.doc91.50 kB
วิจัยแบบ Word/การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ - สะกดคำ.doc90.50 kB
วิจัยแบบ Word/01.doc90.00 kB
วิจัยแบบ Word/ความต้องการบริการแนะแนว.doc89.50 kB
วิจัยแบบ Word/การใช้แบบฝึกทักษะการเสริมแรง.doc88.50 kB
วิจัยแบบ Word/ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้วิทย์.doc88.50 kB
วิจัยแบบ Word/วิจัยแบบเสริมแรง.doc88.00 kB
วิจัยแบบ Word/56.doc85.00 kB
วิจัยแบบ Word/คอม.doc84.00 kB
วิจัยแบบ Word/18.doc84.00 kB
วิจัยแบบ Word/69.doc82.50 kB
วิจัยแบบ Word/การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา.doc82.50 kB
วิจัยแบบ Word/การศึกษารายกรณี.doc81.50 kB
วิจัยแบบ Word/แก้ปัญหาเขียนสะกดคำไม่ถูก.doc81.50 kB
วิจัยแบบ Word/การศึกษารายกรณี2.doc81.50 kB
วิจัยแบบ Word/การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเรียนอ่อน.doc80.00 kB
วิจัยแบบ Word/การพัฒนาเด็กสมาธิสั้นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์.doc79.50 kB
วิจัยแบบ Word/51.doc79.50 kB
วิจัยแบบ Word/การแต่งโจทย์ทางคณิตศาสตร์.doc78.00 kB
วิจัยแบบ Word/08.doc77.50 kB
วิจัยแบบ Word/พัฒนาการแต่งโจทย์คณิต.doc77.00 kB
วิจัยแบบ Word/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของ.doc76.50 kB
วิจัยแบบ Word/65.doc76.50 kB
วิจัยแบบ Word/013.doc74.50 kB
วิจัยแบบ Word/ทักษะวิทย์.doc74.50 kB
วิจัยแบบ Word/85.doc74.50 kB
วิจัยแบบ Word/เสริมทักษะการค้นคว้าวิทย์.doc74.00 kB
วิจัยแบบ Word/ศึกษาการเขียนภาษาไทยไม่ถูก.doc73.00 kB
วิจัยแบบ Word/การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านสะกดคำของนักเรียน.doc72.50 kB
วิจัยแบบ Word/76.doc72.50 kB
วิจัยแบบ Word/เปรียบเทียบความหมาย ภาษาถิ่นระยอง กับ ภาษากลาง.doc72.00 kB
วิจัยแบบ Word/066.doc71.00 kB
วิจัยแบบ Word/39.doc71.00 kB
วิจัยแบบ Word/สนใจที่จะสำรวจความต้องการการบริการแนะแนวของนักเรียน.doc70.50 kB
วิจัยแบบ Word/การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน.doc70.50 kB
วิจัยแบบ Word/009.doc70.50 kB
วิจัยแบบ Word/52.doc69.50 kB
วิจัยแบบ Word/การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรง.doc69.00 kB
วิจัยแบบ Word/ส่งเสริมการอ่านทำนองสเนาะ.doc68.50 kB
วิจัยแบบ Word/80.doc68.50 kB
วิจัยแบบ Word/พฤติกรรมการเรียนว่ายนำ.doc68.00 kB
วิจัยแบบ Word/ส่งเสริมการเรียนพื้นฐานวิทย์ ม.1.doc66.00 kB
วิจัยแบบ Word/พฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ.doc65.50 kB
วิจัยแบบ Word/ศึกษาการอ่านการเขียน ภาษาไทย ป.4.doc65.50 kB
วิจัยแบบ Word/81.doc64.50 kB
วิจัยแบบ Word/การวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเตรียมเด็กให้สงบ.doc64.50 kB
วิจัยแบบ Word/ศึกษาพฤติกรรมการเรียนว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์.doc63.00 kB
วิจัยแบบ Word/การพัฒนาการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์โดยบทเรียนสำเร็จรูป.doc63.00 kB
วิจัยแบบ Word/21.doc62.50 kB
วิจัยแบบ Word/การพัฒนาการแต่งโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (การคูณ).doc62.00 kB
วิจัยแบบ Word/การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ - สะกด.doc62.00 kB
วิจัยแบบ Word/การอ่าน 2.doc61.00 kB
วิจัยแบบ Word/การอ่าน.doc61.00 kB
วิจัยแบบ Word/การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แบบฝึกทักษะ.doc60.00 kB
วิจัยแบบ Word/42.doc59.50 kB
วิจัยแบบ Word/ศึกษาและแก้ปัญหานักเรียนเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้อง.doc58.50 kB
วิจัยแบบ Word/ส่งเสริมการอ่านสะกดคำ.doc58.50 kB
วิจัยแบบ Word/การส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมผ่านการเล่นต่างกลุ่มอายุโดยใช้กิจกรรมเสรี.doc58.50 kB
วิจัยแบบ Word/ส่งเสริมสมาธิ.doc58.50 kB
วิจัยแบบ Word/28.doc58.00 kB
วิจัยแบบ Word/พัฒนานำหนักเกิน.doc57.50 kB
วิจัยแบบ Word/จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน.doc57.00 kB
วิจัยแบบ Word/จริยธรรมอันพึงประสงค์.doc57.00 kB
วิจัยแบบ Word/การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์2.doc56.50 kB
วิจัยแบบ Word/สำรวจบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่น.doc56.00 kB
วิจัยแบบ Word/75.doc56.00 kB
วิจัยแบบ Word/ทัศนคติที่มีต่อวิชาภูมิศาสตร์ของนักเรียน.doc55.50 kB
วิจัยแบบ Word/พัฒนาทักษะการเรียนว่ายน้ำ สำหรับเด็กกลัวจมน้ำ.doc55.50 kB
วิจัยแบบ Word/เจตตคติต่อวิชาคณิต.doc55.00 kB
วิจัยแบบ Word/32.doc55.00 kB
วิจัยแบบ Word/การส่งเสริมการอ่านทำนองเสนาะ.doc55.00 kB
วิจัยแบบ Word/พัฒนาการทางสังคมปลูกฝังค่านิยม และความรับผิดชอบ.doc54.50 kB
วิจัยแบบ Word/112.doc54.00 kB
วิจัยแบบ Word/การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนเรื่องทศนิยมเพื่อใช้ในการสอนซ่อมเสริม.doc54.00 kB
วิจัยแบบ Word/89.doc54.00 kB
วิจัยแบบ Word/96.doc53.50 kB
วิจัยแบบ Word/48.doc53.00 kB
วิจัยแบบ Word/การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนากล้ามเนื้อมือในการวาดภาพโดยใช้ลายเส้นจากธรรมชาติ.doc53.00 kB
วิจัยแบบ Word/การพัฒนาการเรียนวิชาศิลปะ ภาพทิวทัศน์สัตว์ใต้ท้องทะเล ป. ปลาย.doc53.00 kB
วิจัยแบบ Word/การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง.doc53.00 kB
วิจัยแบบ Word/45.doc53.00 kB
วิจัยแบบ Word/ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้วิทยาศาสต.doc52.50 kB
วิจัยแบบ Word/ศึกษาการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น ป.4.doc52.50 kB
วิจัยแบบ Word/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของ.doc52.00 kB
วิจัยแบบ Word/การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง การมีวินัย จาการเล่านิทานและเกม.doc52.00 kB
วิจัยแบบ Word/ศึกษาพฤติกรรมการเรียนว่ายน้ำและพัฒนาผู้เรียน.doc51.50 kB
วิจัยแบบ Word/ฝึกและพัฒนาให้เด็กนักเรียนทั้ง 5 คนอ่านหนังสือออกและเขียนได้.doc51.00 kB
วิจัยแบบ Word/91.doc49.50 kB
วิจัยแบบ Word/ศึกษาพฤติกรรมการลงเรียนว่ายน้ำ.doc49.00 kB
วิจัยแบบ Word/การพัฒนานักเรียนน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตราฐานเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพ โดยการเต้นแอโรบิค.doc48.50 kB
วิจัยแบบ Word/74.doc48.00 kB
วิจัยแบบ Word/40.doc47.50 kB
วิจัยแบบ Word/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านการฟัง.doc47.50 kB
วิจัยแบบ Word/ส่งเสริมการมีสมาธิเพื่อประเทืองปัญญาโดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ต้อง ใช้สมาธิกับนักเรียน.doc47.50 kB
วิจัยแบบ Word/ส่งเสริมการอ่านสะกดคำของนักเรียน.doc47.50 kB
วิจัยแบบ Word/การเสริมแรงโดยการให้ความรักผู้เรียนที่ไม่ชอบปฏิบัติงานศิลปะ.doc47.00 kB
วิจัยแบบ Word/วิจัย เรื่อง การพัฒนาผลการเรียน ออกซิเดชั่น โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป.doc46.00 kB
วิจัยแบบ Word/46.doc46.00 kB
วิจัยแบบ Word/การส่งงานของนักเรียน.doc45.00 kB
วิจัยแบบ Word/คณิตม4.doc44.50 kB
วิจัยแบบ Word/93.doc44.00 kB
วิจัยแบบ Word/การทำสังคมมิติเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน.doc44.00 kB
วิจัยแบบ Word/การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน 2.doc43.50 kB
วิจัยแบบ Word/พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อ.doc43.50 kB
วิจัยแบบ Word/วิจัย เรื่อง การเช็คเวลาเรียนมีผลต่อการเข้าเรียนของนักเรียน.doc43.00 kB
วิจัยแบบ Word/สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการในการจัดจำหน่ายเครื่องเขียน.doc42.50 kB
วิจัยแบบ Word/ส่งเสริมการเรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ม1.doc42.50 kB
วิจัยแบบ Word/67.doc42.50 kB
วิจัยแบบ Word/การส่งเสริมและพัฒนาการวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์.doc42.00 kB
วิจัยแบบ Word/การพัฒนานักเรียนในการอ่านภาษาอังกฤษ.doc42.00 kB
วิจัยแบบ Word/พัฒนาทักษะดานการเขียน.doc42.00 kB
วิจัยแบบ Word/การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาสร้างเสริมประสบการณ์.doc41.50 kB
วิจัยแบบ Word/ส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของ เด็กชายมนู รัตนน้อย.doc41.00 kB
วิจัยแบบ Word/การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของ.doc41.00 kB
วิจัยแบบ Word/ความพึงพอของพนักงานต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย.doc39.50 kB
วิจัยแบบ Word/การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาภาษาไทยของเด็กชายอานันท์ สิทธิโชค.doc39.50 kB
วิจัยแบบ Word/การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน.doc39.00 kB
วิจัยแบบ Word/การใช้ภาพเป็นสื่อในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะในด้านการเขียนเรื่อง.doc39.00 kB
วิจัยแบบ Word/ผลการจัดประสบการณ์โดยการใช้แรงเสริมในการพัฒนาทักษะการพูด.doc38.50 kB
วิจัยแบบ Word/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน.doc38.00 kB
วิจัยแบบ Word/61.doc38.00 kB
วิจัยแบบ Word/11.doc37.50 kB
วิจัยแบบ Word/การพัฒนาทักษะด้านกล้ามเนื้อมือในการทำงาน.doc37.00 kB
วิจัยแบบ Word/นักเรียน ใช้บริการเว็บบอร์ดทางอินเทอร์เนตเพื่อฝึกฝนภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสาร.doc37.00 kB
วิจัยแบบ Word/33.doc36.50 kB
วิจัยแบบ Word/การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียนชั้น.doc36.00 kB
วิจัยแบบ Word/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานโภชนาการ.doc36.00 kB
วิจัยแบบ Word/ความพึงพอใจที่โรงเรียนจัดให้มีสวัสดิการพนักงาน.doc34.50 kB
วิจัยแบบ Word/ความพึงพอใจในงานซ่อมบำรุงของฝ่ายบริการ.doc33.50 kB
วิจัยแบบ Word/ส่งเสริมทักษะการระบายสี สำหรับนักเรียน.doc33.50 kB
วิจัยแบบ Word/ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กปฐมวัย.doc33.00 kB
วิจัยแบบ Word/การสำรวจความพร้อมก่อนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ.doc32.00 kB
วิจัยแบบ Word/คณิต2.doc32.00 kB
วิจัยแบบ Word/พฤติกรรมการไม่ส่งงานตามกำหนดของนักเรียนชั้น ม.doc31.50 kB
วิจัยแบบ Word/พัฒนาทักษะการจำศัพย์.doc31.00 kB
วิจัยแบบ Word/ผลของการเล่านิทานโดยใช้คำถามปลายเปิด ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก.doc30.50 kB
วิจัยแบบ Word/การพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.doc30.00 kB
วิจัยแบบ Word/พัฒนาทักษะการจำคำศัพท์.doc29.00 kB
วิจัยแบบ Word/การวาดระบายสี.doc29.00 kB
วิจัยแบบ Word/แก้ปัญหาบวกลบคูณหารเลข.doc27.50 kB
วิจัยแบบ Word/พัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสี สำหรับเด็กอายุ 5 27.00 kB
วิจัยแบบ Word/17.doc27.00 kB
วิจัยแบบ Word/04.doc27.00 kB
วิจัยแบบ Word/ส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำ ของเด็กชายมนู รัตนน้อย.doc26.00 kB
วิจัยแบบ Word/การสำรวจความพร้อมของผู้เรียนก่อนการเรียนการสอนกลุ่มวิชาประสบการณ์พิเศษ.doc25.50 kB
วิจัยแบบ Word/การพัฒนาทักษะการอ่านตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก.doc25.00 kB
วิจัยแบบ Word/การพัฒนาการอ่านของนักเรียน.doc24.50 kB
วิจัยแบบ Word/การสร้างนิสัยการทำความสะอาดห้อง ตามหน้าที่เวรประจำวัน โดยให้เพื่อนตรวจเวร.doc24.00 kB
วิจัยแบบ Word/การพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา.doc24.00 kB
วิจัยแบบ Word/การแก้ปัญหาความวุ่นวายของนักเรียนที่มีความเร็วต่างกัน โดยวิะการซอสามสาย.doc24.00 kB
วิจัยแบบ Word/การใช้วิธีการสามเกลอองอาจเพื่อฝึกระเบียบในการเดินแถมมาเรียนวิชา.doc23.50 kB
วิจัยแบบ Word/การศึกษาสภาพปัญหาการเรียนเลข โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป.doc23.50 kB
วิจัยแบบ Word/การใช้วิธีตามใจฉันเพื่อเพิ่มความมีระเบียบวินัยของนักเรียน.doc23.00 kB
วิจัยแบบ Word/การสร้างระเบียบของนักเรียน.doc22.50 kB
วิจัยแบบ Word/ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน.doc21.50 kB
วิจัยแบบ Word/การพัฒนาพฤติกรรมในการรักษาความสะอาดห้องเรียน โดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรม.doc21.50 kB
วิจัยแบบ Word/การเปรียบเทียบผลการให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในห้องอย่างเดียวกับไม่มีการบ้าน.doc21.50 kB
วิจัยแบบ Word/การสำรวจสภาพปัญหาเด็กเล่นเกมขณะเรียนคอมพิวเตอร์.doc21.00 kB
วิจัยแบบ Word/ปัญหาเด็กเล่นเกมเรียนคอม.doc21.00 kB
วิจัยแบบ Word/การสอนเรื่องกำไรโดยใช้เครื่องคิดเลข.doc21.00 kB
วิจัยแบบ Word/การพัฒนาลายมือหัวกลมตัวเหลี่ยมของนักเรียน.doc21.00 kB
วิจัยแบบ Word/การพัฒนาทักษะการเขียนร้อยกรองโดยใช้แบบฝึกการเขียนร้อยกรอง.doc20.50 kB
วิจัยแบบ Word/การเสริมสร้างระเบีบวินัยนักเรียนโดยวิธีการให้คะแนนเป็นห้องเรียน.doc20.50 kB
วิจัยแบบ Word/การเสริมสร้างระเบีบวินัยโดยวิธีการให้คะแนนเป็นห้องเรียน.doc20.50 kB
วิจัยแบบ Word/การพัฒนาทักษะในการเขียนตัวหนังสือให้ถูกต้องสวยงามโดยการสร้างสมาธิและทำซ้ำ.doc20.50 kB
วิจัยแบบ Word/การพัฒนาการเขียนร้อยกรองโดยใช้แบบฝึกการเขียนร้อยกรอง.doc20.50 kB
วิจัยแบบ Word/การแก้ปัญหาความไม่มีระเบียบวินัยขณะรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนด้วยวิธีเสริมแรงให้คะแนน.doc20.50 kB
วิจัยแบบ Word/การใช้เกมเพื่อพัฒนาทักษะการสะกด การอ่านคำ ภาษาอังกฤษ.doc20.50 kB
วิจัยแบบ Word/การสร้างพฤติกรรมในการรับประทานอาหารโดยการปลูกฝังทีละน้อย.doc20.00 kB
วิจัยแบบ Word/การฝึกวินัยการทิ้งขยะลงถัง.doc19.50 kB
วิจัยแบบ Word/การสร้างวินัยในการเก็บของให้เข้าที่โดยวิธีการจัดเก็บหมวดหมู่.doc19.50 kB
วิจัยแบบ Word/การสร้างระเบียบวินัยในการรับประทานอาหาร.doc19.50 kB
วิจัยแบบ Word/การวิจัยเกี่ยวกับพื้นฐานการสะกดคำภาษาไทยจากการเล่นเกม.doc19.00 kB
วิจัยในแบบ PDF/vijai/บทที่ 1.pdf4.53 MB
วิจัยในแบบ PDF/vijai/เล่มเล็ก.pdf246.66 kB
วิจัยในแบบ PDF/vijai/แนวทางการนำผลวิจัยไปสู่การปฏิบัติ.pdf220.41 kB
วิจัยในแบบ PDF/vijai/ปกเล่มเล็ก.pdf108.88 kB
วิจัยในแบบ PDF/vijai/ปกรายงานปัญหาการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียน.pdf100.52 kB
วิจัยในแบบ PDF/vijai/บทคัดย่อ.pdf87.22 kB
วิจัยในแบบ PDF/vijai/สารบัญ.pdf54.22 kB
วิจัยในแบบ PDF/การใช้วิธีการสอนแบบ 4 สัมพันธ์เพื่อพัฒนาความพร้อมในการเรยนของด.ช.ศุภกร ต่อโชติน.pdf1.55 MB
วิจัยในแบบ PDF/การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ที่ ศธ 0206.2_ว 12 ลวท. .pdf735.50 kB
วิจัยในแบบ PDF/tavil.pdf727.13 kB
วิจัยในแบบ PDF/การใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาท์ของนักเรียนชั้นป.1_1.pdf555.85 kB
วิจัยในแบบ PDF/การสร้างเสริมวินัยในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย.pdf426.96 kB
วิจัยในแบบ PDF/jutarak.pdf425.03 kB
วิจัยในแบบ PDF/กิจกรรมพิเศษ โอกาสทางธุรกิจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต.pdf386.46 kB
วิจัยในแบบ PDF/ปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ท.pdf337.98 kB
วิจัยในแบบ PDF/vansiri.pdf337.36 kB
วิจัยในแบบ PDF/การพัฒนาแบบฝึกสร้างประสบการณ์ การอ่านสะกดคำด้วยปากเปล่าของนักเรียนประถมศึกษาปีที.pdf310.08 kB
วิจัยในแบบ PDF/ปัจจัยเชิงสาเหตุเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูใน กทม.pdf307.55 kB
วิจัยในแบบ PDF/san.pdf289.42 kB
วิจัยในแบบ PDF/พัฒนากระบวนการคิดไทย.pdf281.11 kB
วิจัยในแบบ PDF/การพัฒนากระบวนการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5 โดยใช้แผนการเรียนรู้ที่เน้นผ.pdf281.11 kB
วิจัยในแบบ PDF/สมุดช่วยสอนอังกฤษ.pdf278.39 kB
วิจัยในแบบ PDF/การใช้สมุดภาพช่วยสอนเพื่อพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ.pdf278.39 kB
วิจัยในแบบ PDF/การใช้วิธีการสอนแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นป.2_1.pdf275.02 kB
วิจัยในแบบ PDF/การใช้วิธีการสอนโดยใช้แบบชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพื่อพัฒนาการอ่านสะกดคำของนั.pdf266.18 kB
วิจัยในแบบ PDF/votigri.pdf256.37 kB
วิจัยในแบบ PDF/preya.pdf250.53 kB
วิจัยในแบบ PDF/jamras.pdf249.17 kB
วิจัยในแบบ PDF/การพัฒนาคุณภาพในด้านการอ่านและการเขียนสะกดคำในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2_2.pdf233.31 kB
วิจัยในแบบ PDF/วิจัย5.pdf232.61 kB
วิจัยในแบบ PDF/vilawan.pdf231.48 kB
วิจัยในแบบ PDF/pensri.pdf231.29 kB
วิจัยในแบบ PDF/การพัฒนากระบวนการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมป.6โดยใช้แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เ.pdf230.52 kB
วิจัยในแบบ PDF/การแก้ปัญหาเรื่องลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.pdf226.75 kB
วิจัยในแบบ PDF/การพัฒนาการเดินของเด็กชายวีรภัทร์ โตวิชัย.pdf212.67 kB
วิจัยในแบบ PDF/การใช้วิธีการสอนโดยการสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ สะกดคำ.pdf210.45 kB
วิจัยในแบบ PDF/anchalee.pdf210.26 kB
วิจัยในแบบ PDF/การจัดสวัสดิการให้กับครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง.pdf209.55 kB
วิจัยในแบบ PDF/แก้ปัญหาถามตอบอังกฤษ.pdf209.36 kB
วิจัยในแบบ PDF/การแก้ปัญหาการตอบคำถามจากเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ.pdf209.36 kB
วิจัยในแบบ PDF/การใช้จำนวนตัวเลข1-20.pdf207.39 kB
วิจัยในแบบ PDF/ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง.pdf205.38 kB
วิจัยในแบบ PDF/การพัฒนานักเรียนให้กล้าแสดงออก.pdf204.03 kB
วิจัยในแบบ PDF/burin.pdf202.80 kB
วิจัยในแบบ PDF/siribon.pdf201.88 kB
วิจัยในแบบ PDF/พัฒนาทักษะการใช้เวิร์ด.pdf201.48 kB
วิจัยในแบบ PDF/การพัฒนาทักษะการพิมพ์โดยใช้โปรแกรม Word.pdf201.48 kB
วิจัยในแบบ PDF/การพัฒนาการอ่านคำโดยใช้วิธีการสอนแบบการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาทักษะการอ่าน.pdf200.83 kB
วิจัยในแบบ PDF/ปรับพฤติกรรมการใช้คอม.pdf199.99 kB
วิจัยในแบบ PDF/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีของนักเรียนชั้นม.3_4.pdf199.99 kB
วิจัยในแบบ PDF/roongpet.pdf195.72 kB
วิจัยในแบบ PDF/การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นป.5.pdf194.34 kB
วิจัยในแบบ PDF/สภาพการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง.pdf193.77 kB
วิจัยในแบบ PDF/panti.pdf190.98 kB
วิจัยในแบบ PDF/vip.pdf186.44 kB
วิจัยในแบบ PDF/การจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยอาศัยกลัก สัปปุริสธรรม ของ.pdf184.46 kB
วิจัยในแบบ PDF/การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเด็กที่ไม่รักเรียนวิชาภาษาอังกฤษ.pdf182.82 kB
วิจัยในแบบ PDF/การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื้อการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง.pdf179.77 kB
วิจัยในแบบ PDF/sampan.pdf175.26 kB
วิจัยในแบบ PDF/05sampan.pdf175.26 kB
วิจัยในแบบ PDF/titivan.pdf172.72 kB
วิจัยในแบบ PDF/boonnam.pdf172.42 kB
วิจัยในแบบ PDF/การใช้บทบาทสมมุติเพื้อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห็โจทย์ปัญหานักเรียนชั้น ป.4.pdf172.26 kB
วิจัยในแบบ PDF/การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นป.1_5.pdf172.12 kB
วิจัยในแบบ PDF/supon.pdf169.90 kB
วิจัยในแบบ PDF/ปัญหาหารอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้.pdf166.64 kB
วิจัยในแบบ PDF/การแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้.pdf166.64 kB
วิจัยในแบบ PDF/การใช้วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โยทย์ปัญหาของนักเรียนชั้.pdf164.73 kB
วิจัยในแบบ PDF/pingchai.pdf162.94 kB
วิจัยในแบบ PDF/พฤติกรรมการเรียนพลศึกษา.pdf161.51 kB
วิจัยในแบบ PDF/พฤติกรรมการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.pdf161.51 kB
วิจัยในแบบ PDF/การใช้ชุดการสอนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์.pdf161.00 kB
วิจัยในแบบ PDF/แบบฝึกแก้โจทย์ปัญหา.pdf161.00 kB
วิจัยในแบบ PDF/ความพึงพอใจของผู้รับบริหารที่มีต่อการปฏิบัติงานของงานสารบรรณ.pdf159.04 kB
วิจัยในแบบ PDF/02R007.PDF158.60 kB
วิจัยในแบบ PDF/mitree.pdf153.67 kB
วิจัยในแบบ PDF/yupa.pdf153.63 kB
วิจัยในแบบ PDF/การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์(โปรแกรม Word) เรื่องการสร้างตารางและการตกแต่งเอ.pdf151.77 kB
วิจัยในแบบ PDF/การใช้วิธีสอนโดยใช้กิจกรรมแบบกลุ่มเกมแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนวิชาคณิตศาสตร.pdf151.62 kB
วิจัยในแบบ PDF/เกมแข่งคณิต.pdf151.62 kB
วิจัยในแบบ PDF/การใช้บทบาทสมมติเพื้อพัฒนาพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กชายทัสนัย อินทรไชโย อนุบาล1_2.pdf149.69 kB
วิจัยในแบบ PDF/การใช้ชุดแบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ.pdf148.52 kB
วิจัยในแบบ PDF/การศึกษาผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อปรับพฤติกรรมก้าวร้าว.pdf147.45 kB
วิจัยในแบบ PDF/ปรับพฤติกรรมก้าวร้าว.pdf147.45 kB
วิจัยในแบบ PDF/07chem.pdf147.14 kB
วิจัยในแบบ PDF/ส่งเสริมการโผตัวบนผิดน้ำของนักเรียนระดับอนุบาล3 โดยใช้การฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน.pdf145.82 kB
วิจัยในแบบ PDF/พัฒนานักฟุตบอล.pdf145.66 kB
วิจัยในแบบ PDF/การพัฒนาของนักฟุตบอลรุ่นอายุ 12 ปี.pdf145.66 kB
วิจัยในแบบ PDF/การพัฒนาการทำงานประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นม.2.pdf145.20 kB
วิจัยในแบบ PDF/พัฒนาทำงานประดิษฐ์ม.2.pdf145.20 kB
วิจัยในแบบ PDF/mayura.pdf139.80 kB
วิจัยในแบบ PDF/01mayura.pdf139.80 kB
วิจัยในแบบ PDF/การขาด ลาของคนงานโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง.pdf136.82 kB
วิจัยในแบบ PDF/การแก้ปัญหาและการพัฒนานักเรียนที่เรียนว่ายน้ำป.4.pdf136.24 kB
วิจัยในแบบ PDF/แก้ปัญหาว่ายน้ำ.pdf136.24 kB
วิจัยในแบบ PDF/พัฒนาการอ่านออกเสียงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ.pdf133.01 kB
วิจัยในแบบ PDF/พัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยใช้เพลงและเกม.pdf132.56 kB
วิจัยในแบบ PDF/kannika1-26-07-48.pdf131.82 kB
วิจัยในแบบ PDF/การจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาเด็กที่ขาดความมีวินัยของนักเรียนระดับอนุบาล.pdf130.94 kB
วิจัยในแบบ PDF/วิจัยไหว้น้ำ.pdf129.65 kB
วิจัยในแบบ PDF/พัฒนาการใช้แขนท่าฟรีสไตร์ของนักเรียนป.5_4.pdf129.65 kB
วิจัยในแบบ PDF/pitoon.pdf128.44 kB
วิจัยในแบบ PDF/การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นป.5_6.pdf127.88 kB
วิจัยในแบบ PDF/การแก้ปัญหาและการพัฒนาการเรียนว่ายน้ำของนักเรียนชั้น ป.1.pdf127.72 kB
วิจัยในแบบ PDF/การใช้วิธีการสอนแบบเรียนปนเล่นเพื่อพัฒนาทักษะการพิมพ์งานของนักเรียน.pdf127.22 kB
วิจัยในแบบ PDF/การจัดกิจกรมโดยใช้ วี ดี โอ เพื่อพัฒนาความมั่นใจในการวาดภาพระบายสีของนักเรียนระ.pdf126.96 kB
วิจัยในแบบ PDF/การแก้ปัญหานักเรียนไม่รับประทานอาหารโดยใช้วิธีการทดลองชิมของนักเรียนชั้นประถมศึ.pdf126.89 kB
วิจัยในแบบ PDF/niramon.pdf126.86 kB
วิจัยในแบบ PDF/การส่งเสริมให้นักเรียนชั้นอนุบาล1_3พูดอย่างสุภาพโยใช้นิทานประกอบภาพ.pdf126.72 kB
วิจัยในแบบ PDF/สอนแบบเพื่อนช่วยเพือ่น.pdf125.46 kB
วิจัยในแบบ PDF/การใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติการแผนที่ของนักเรียนชั.pdf125.46 kB
วิจัยในแบบ PDF/รูปสี่เหลี่ยมคณิต.pdf124.20 kB
วิจัยในแบบ PDF/การเสริมสร้างทักษะการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยการปฏิบัติจริงของนักเรียนชั้นป..pdf124.20 kB
วิจัยในแบบ PDF/การปรับพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมโดยใช้แรงเสริม_ศึกษาการเก็บขยะในช่วงพัก.pdf124.15 kB
วิจัยในแบบ PDF/pis.pdf123.95 kB
วิจัยในแบบ PDF/vas.pdf123.47 kB
วิจัยในแบบ PDF/การสอนโดยใช้เกมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนวิชา Biology in English ของนักเรียนชั้น ม..pdf123.41 kB
วิจัยในแบบ PDF/niyom.pdf122.38 kB
วิจัยในแบบ PDF/การยืมหนังสือจากห้องสมุดระดับชั้น ป.5-6.pdf121.67 kB
วิจัยในแบบ PDF/การยืมหนังสือ.pdf121.67 kB
วิจัยในแบบ PDF/lak.pdf120.44 kB
วิจัยในแบบ PDF/karuna-28-07-48.pdf118.97 kB
วิจัยในแบบ PDF/95reungsak-29-08-48.pdf118.61 kB
วิจัยในแบบ PDF/ศึกษาและแก้ไขปัญหานักเรียนที่ท่องอาขยานไม่ได้ของนักเรียนชั้น ม.4_3.pdf118.21 kB
วิจัยในแบบ PDF/nara.pdf117.75 kB
วิจัยในแบบ PDF/ranu.pdf117.62 kB
วิจัยในแบบ PDF/การใช้เกมเพื่อพัฒนาการอ่านคำประสมสระในบทเรียนของนักเรียนอนุบาล3.pdf116.71 kB
วิจัยในแบบ PDF/การใช้แบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านภรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4_2.pdf116.24 kB
วิจัยในแบบ PDF/การใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาแบบจำลองอะตอมชั้นม.4_1.pdf115.88 kB
วิจัยในแบบ PDF/วิธีสอนแบบสืบเสาะ.pdf115.88 kB
วิจัยในแบบ PDF/การศึกษาสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนชั้น ม.5.pdf114.23 kB
วิจัยในแบบ PDF/ศึกษาสมรรถภาพทางกาย.pdf114.23 kB
วิจัยในแบบ PDF/การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้เข้าร่วมเล่นกับเพื่อน.pdf113.56 kB
วิจัยในแบบ PDF/การใช้เกมนิทานเพื่อพัฒนานักเรียนที่ไม่เรียนคอมพิวเตอร์.pdf113.14 kB
วิจัยในแบบ PDF/สำรวจบริโภคนิสัยและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นป.6.pdf112.99 kB
วิจัยในแบบ PDF/การศึกษาและแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง.pdf111.58 kB
วิจัยในแบบ PDF/สำรวจความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชีพของนักเรียนชั้นป.5.pdf110.28 kB
วิจัยในแบบ PDF/กีต้าคลาดสิค.pdf109.32 kB
วิจัยในแบบ PDF/การพัฒนาทักษะการเรียนกีตาร์คลาสสิคเบื้องต้น.pdf109.32 kB
วิจัยในแบบ PDF/การสำรวจการใช้บริการของนักเรียนในการปวดศีรษะ.pdf108.50 kB
วิจัยในแบบ PDF/การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการเขียนสะกดคำในระดับชั้นป.6.pdf108.15 kB
วิจัยในแบบ PDF/การฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นป..pdf107.23 kB
วิจัยในแบบ PDF/สอนปากเปล่าชีวะ.pdf106.15 kB
วิจัยในแบบ PDF/การใช้วิธีช่วยสอนแบบการสอนปากเปล่าเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีววิทยาของนายวรกุล คงลาย.pdf106.15 kB
วิจัยในแบบ PDF/พัฒนาทักษะวิชาดนตรี.pdf105.18 kB
วิจัยในแบบ PDF/พัฒนาดนตรีศึกษา.pdf105.18 kB
วิจัยในแบบ PDF/การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาดนตรี (การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์)ของ ด.ช.ฐาปกรณ์ ตุ.pdf105.18 kB
วิจัยในแบบ PDF/พฤติกรรมขาดเรียน.pdf104.97 kB
วิจัยในแบบ PDF/ความเอาใจใส่ของครูเพื่อการแก้ไขพฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียน กรณีศึกษา นายธรรศ .pdf104.97 kB
วิจัยในแบบ PDF/คอม.pdf104.71 kB
วิจัยในแบบ PDF/การใช้วิธีสอนแบบร่วมรู้สืบเสาะเพื่อพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีความ.pdf104.42 kB
วิจัยในแบบ PDF/ผลสัมฤทธิ์สังคม.pdf104.41 kB
วิจัยในแบบ PDF/การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.pdf104.41 kB
วิจัยในแบบ PDF/กระบวนการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.pdf104.10 kB
วิจัยในแบบ PDF/การแก้ปัญหาเด็กไม่รับประทานอาหารที่มีผักของเด็กอนุบาลโดยใช้วิธีการเล่านิทาน.pdf102.46 kB
วิจัยในแบบ PDF/การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในวิชาภาษาไทยมาตราตัวสะกด.pdf101.41 kB
วิจัยในแบบ PDF/การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพเวเตอร์(โปรแกรมExcel เรื่องการคำนวณและการใช้สูตรของนักเ.pdf100.14 kB
วิจัยในแบบ PDF/pontip.pdf100.07 kB
วิจัยในแบบ PDF/ladda.pdf99.62 kB
วิจัยในแบบ PDF/ความพึงพอใจในการใช้บริการของห้อง.pdf99.03 kB
วิจัยในแบบ PDF/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นของเด็กชายศุภณัฐ แครมพ์.pdf98.96 kB
วิจัยในแบบ PDF/การใช้แบบฝึกแก้ปัญหาการวิเคราะห็โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นป.2_4.pdf97.54 kB
วิจัยในแบบ PDF/ผลการใช้แบบฝึกเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทยของ เด็กชายสุ.pdf96.57 kB
วิจัยในแบบ PDF/แบบฝึกเสริมการอ่าน.pdf96.57 kB
วิจัยในแบบ PDF/การใช้วิธีการสอนแบบฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาการคัดลายมือของนักเรียน.pdf96.38 kB
วิจัยในแบบ PDF/การใช้วิธีการจัดกิจกรรมแบบเรียนปนเล่นเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษกล.pdf95.93 kB
วิจัยในแบบ PDF/การใช้แบบฝึกแก้ปัญหาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของนักเรียนป.3_4.pdf94.44 kB
วิจัยในแบบ PDF/แก้โจย์สมการม.3.pdf93.74 kB
วิจัยในแบบ PDF/กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาสมการของนักเรียนระดับชั้นม.3.pdf93.74 kB
วิจัยในแบบ PDF/การส่งเสริมและพัฒนากล้ามเนื้อมือประสานสัมพันธ์กับสายตาโดยใช้กิจกรรมการเรียนดนตรี.pdf90.61 kB
วิจัยในแบบ PDF/พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้เข้าร่วมเล่นกับเพื่อน.pdf90.03 kB
วิจัยในแบบ PDF/การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้น ป.2_5.pdf88.53 kB
วิจัยในแบบ PDF/พัฒนาจิตนาการเทคนนิคสีน้ำ.pdf87.89 kB
วิจัยในแบบ PDF/การพัฒนาจินตนาการด้วยเทคนิคสีน้ำ.pdf87.89 kB
วิจัยในแบบ PDF/สำรวจความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชีพของนักเรียนระดับชั้นม.ปลาย.pdf87.48 kB
วิจัยในแบบ PDF/การแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงานวิชาคอมพิวเตอร์รับดับชั้น ม.2.pdf87.47 kB
วิจัยในแบบ PDF/การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนอัสสัมชัญระยองที่มีต่อวารสารของโรงเรียน.pdf86.17 kB
วิจัยในแบบ PDF/84aukrit-08-08-48.pdf84.15 kB
วิจัยในแบบ PDF/การใช้วิธีการสอนโดยการสร้างชุดฝึกทักษะการเขียนศัพท์เพื่อพัฒนาความคงทนในการจดจำค.pdf82.20 kB
วิจัยในแบบ PDF/การใช้ชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจบใจความของนักเรียนชั้น ป.1_4.pdf81.54 kB
วิจัยในแบบ PDF/การพัฒนาความพร้อมทางการพูดของนักเรียน กรณีศึกษาของ ด.ช.ณรงค์วิทย์ ทรงศักดิ์ศรี .pdf80.34 kB
วิจัยในแบบ PDF/เสริมทักษะวิชาพื้นฐาน.pdf74.65 kB
วิจัยในแบบ PDF/เสริมทักษะวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์.pdf74.65 kB
วิจัยในแบบ PDF/89nuttamon10-08-48.pdf73.97 kB
วิจัยในแบบ PDF/การใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา.pdf69.14 kB
วิจัยในแบบ PDF/90noi.pdf67.64 kB
วิจัยในแบบ PDF/suntorn-28-07-48.pdf66.61 kB
วิจัยในแบบ PDF/kannika-26-07-48.pdf65.72 kB
วิจัยในแบบ PDF/100wanida-26-09-48.pdf65.00 kB
วิจัยในแบบ PDF/yotaka-26-07-48.pdf63.80 kB
วิจัยในแบบ PDF/91busara-29-08-48.pdf61.18 kB
วิจัยในแบบ PDF/pinyo-20-07-48.pdf59.75 kB
วิจัยในแบบ PDF/99parichat-26-09-48.pdf59.71 kB
วิจัยในแบบ PDF/amnuay-26-07-48.pdf58.07 kB
วิจัยในแบบ PDF/shongwut-26-07-48.pdf54.55 kB
วิจัยในแบบ PDF/98muksuda-29-08-48.pdf53.17 kB
วิจัยในแบบ PDF/aiumporn-26-07-48.pdf51.30 kB
วิจัยในแบบ PDF/94jettana-29-08-48.pdf46.03 kB
วิจัยในแบบ PDF/92chatchavan-29-08-48.pdf45.31 kB
วิจัยในแบบ PDF/การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กโดยใช้ทักษะการระบายสีของ ด.ช.พีรณัฐ วรรณศิริลักษณ์.pdf42.83 kB
วิจัยในแบบ PDF/ผลการจัดกิจกรรมกระบวนการกุล่มเพื่อพัฒนาเด็กที่ขาดระเบียบวินัยตามกฎกติกาข้อตกลงขอ.pdf40.83 kB
วิจัยในแบบ PDF/88paitoon-08-08-48.pdf37.52 kB
วิจัยในแบบ PDF/prachuab-26-07-48.pdf31.96 kB
วิจัยในแบบ PDF/การศึกษาพัฒนาสมาธิในการฟังของนักเรียนอนุบาลโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน.pdf29.10 kB
วิจัยในแบบ PDF/97manop-29-08-48.pdf27.15 kB
วิจัยในแบบ PDF/96anun-29-08-48.pdf23.81 kB
Peers
[See full list]
0 seeder(s), 0 leecher(s) = 0 peer(s) total
เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์ที่สมาชิกทุกท่าน สามารถนำข้อมูลเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเพื่อความบันเทิงส่วนบุคคล ซึ่งทางเว็บไซต์เป็นเพียงสื่อกลางในการในการระบุว่าสมาชิกท่านใดมีข้อมูลนั้นๆอยู่เท่านั้น โดยแฟ้มข้อมูลต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้ ไม่สามารถเปิดดูออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้แต่อย่างใด จุดประสงค์ของทางเว็บไซต์ไม่ได้ทำเพื่อการค้าหรือจำหน่าย จ่าย แจก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ข้อมูลใดๆที่มีผู้ถือลิขสิทธิ์ ดังนั้นทางเว็บไซท์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อความ หรือข้อมูลใดๆที่สมาชิกเป็นผู้เผยแพร่ได้ ซึ่งสมาชิกได้เห็นชอบและยอมรับในข้อตกลงก่อนการสมัครเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว


Powered by tbdev.net  Modified by takzido Copyright © 20011 zbeasy.com All rights reserved. Contact us : Page created in 1527321140.6263 seconds View Stats