แนวข้อสอบ ภาค ก (โจทย์เงื่อนไขอย่างระเอียด), ระเบียบงานสารบรรณ และ พรบ ท้องถิ่นครับDownload  
Info hash49128be7a051c5f170a84d475437261368dfd336
Social Network
รายละเอียด

ประเภท
การเคลื่อนไหว
ขนาด48.54 MB (50,895,802 bytes)
เริ่ม2012-09-10 20:28:23
คนดู380
คนโหลด560
ความเร็ว
โหลดเสร็จ203 time(s)
เจ้าของSirichutสุดยอดแห่ง zbeasy
เรทติ้ง1 Point   
Num files64 files
File list
[Hide list]
PathSize
พรบ.กฎหมายท้องถิ่น/ประมวลรัษฎากร .pdf1.28 MB
พรบ.กฎหมายท้องถิ่น/พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2545.pdf91.39 kB
พรบ.กฎหมายท้องถิ่น/พรบ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 .pdf244.80 kB
พรบ.กฎหมายท้องถิ่น/พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.pdf200.06 kB
พรบ.กฎหมายท้องถิ่น/พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545.pdf338.87 kB
พรบ.กฎหมายท้องถิ่น/พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.pdf136.73 kB
พรบ.กฎหมายท้องถิ่น/พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 .pdf332.62 kB
พรบ.กฎหมายท้องถิ่น/พรบ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539.pdf68.76 kB
พรบ.กฎหมายท้องถิ่น/พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546 .pdf231.60 kB
พรบ.กฎหมายท้องถิ่น/พรบ.ตำรวจแห่งชาติ 2547.pdf325.23 kB
พรบ.กฎหมายท้องถิ่น/พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 2542.pdf199.71 kB
พรบ.กฎหมายท้องถิ่น/พรบ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวงกรม พ.ศ. 2545.pdf161.24 kB
พรบ.กฎหมายท้องถิ่น/พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508.pdf142.84 kB
พรบ.กฎหมายท้องถิ่น/พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510.pdf131.46 kB
พรบ.กฎหมายท้องถิ่น/พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475.pdf141.46 kB
พรบ.กฎหมายท้องถิ่น/พรบ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2528 .pdf109.38 kB
พรบ.กฎหมายท้องถิ่น/พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 .pdf422.39 kB
พรบ.กฎหมายท้องถิ่น/พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 .pdf338.95 kB
พรบ.กฎหมายท้องถิ่น/พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542.pdf159.87 kB
พรบ.กฎหมายท้องถิ่น/พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546.pdf233.72 kB
พรบ.กฎหมายท้องถิ่น/พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528.pdf179.86 kB
พรบ.กฎหมายท้องถิ่น/พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 .pdf214.25 kB
พรบ.กฎหมายท้องถิ่น/พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 .pdf302.81 kB
พรบ.กฎหมายท้องถิ่น/พรบ.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539.pdf189.34 kB
พรบ.กฎหมายท้องถิ่น/พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542.pdf102.02 kB
พรบ.กฎหมายท้องถิ่น/พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 .pdf60.66 kB
พรบ.กฎหมายท้องถิ่น/พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546.pdf214.58 kB
พรบ.กฎหมายท้องถิ่น/พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537.pdf223.09 kB
พรบ.กฎหมายท้องถิ่น/พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ 2540 .pdf252.43 kB
พรบ.กฎหมายท้องถิ่น/พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2596.pdf300.02 kB
ระเบียบงานสารบัญ และ การเขียนหนังสือราชการ/สารบรรณ_1.ppt5.35 MB
ระเบียบงานสารบัญ และ การเขียนหนังสือราชการ/สารบรรณ_2.ppt5.60 MB
ระเบียบงานสารบัญ และ การเขียนหนังสือราชการ/สารบรรณ_3.ppt4.63 MB
ระเบียบงานสารบัญ และ การเขียนหนังสือราชการ/สารบรรณ_4.ppt4.02 MB
ระเบียบงานสารบัญ และ การเขียนหนังสือราชการ/หลักการเขียนหนังสือราชการ.ppt5.92 MB
แนวข้อสอบภาค ก/1.pdf1.04 MB
แนวข้อสอบภาค ก/2.pdf511.61 kB
แนวข้อสอบภาค ก/3.pdf623.38 kB
แนวข้อสอบภาค ก/4.pdf1.26 MB
แนวข้อสอบภาค ก/5.pdf412.36 kB
แนวข้อสอบภาค ก/6.pdf635.61 kB
แนวข้อสอบภาค ก/7.pdf957.27 kB
แนวข้อสอบภาค ก/8.pdf1.10 MB
แนวข้อสอบภาค ก/แนวข้อสอบ ก.พ/1-30.pdf1.38 MB
แนวข้อสอบภาค ก/แนวข้อสอบ ก.พ/ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 (อนุกรม)/1.วิชา+ความสามารถทั่วไป(อนุกรม).pdf203.62 kB
แนวข้อสอบภาค ก/แนวข้อสอบ ก.พ/ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 (อนุกรม)/2.อนุกรม.pdf252.61 kB
แนวข้อสอบภาค ก/แนวข้อสอบ ก.พ/ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 (อนุกรม)/3.อนุกรม.pdf188.43 kB
แนวข้อสอบภาค ก/แนวข้อสอบ ก.พ/ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 (อนุกรม)/4.อนุกรม.pdf395.72 kB
แนวข้อสอบภาค ก/แนวข้อสอบ ก.พ/ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2 (ภาษาไทย)/5.คำตรงข้าม+คำที่มีความหมายใกล้เคียง+ศัพท์สัมพันธ์.pdf379.56 kB
แนวข้อสอบภาค ก/แนวข้อสอบ ก.พ/ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2 (ภาษาไทย)/6.ความสามารถด้านภาษา.pdf326.46 kB
แนวข้อสอบภาค ก/แนวข้อสอบ ก.พ/ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2 (ภาษาไทย)/7.ความสามารถด้านเหตุผล.pdf322.32 kB
แนวข้อสอบภาค ก/แนวข้อสอบ ก.พ/ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2 (ภาษาไทย)/8.สรุปความ.pdf388.41 kB
แนวข้อสอบภาค ก/แนวข้อสอบ ก.พ/ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3 (ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์)/10.ความสามารถทางพื้นฐานคณิตศาสตร์.pdf451.87 kB
แนวข้อสอบภาค ก/แนวข้อสอบ ก.พ/ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3 (ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์)/11.ค.ร.น.+ห.ร.ม..pdf262.70 kB
แนวข้อสอบภาค ก/แนวข้อสอบ ก.พ/ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3 (ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์)/12.บัญญัติไตรยางค์+ผลบวกและผลต่าง+สัดส่วนและอัตราส่วน.pdf211.46 kB
แนวข้อสอบภาค ก/แนวข้อสอบ ก.พ/ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3 (ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์)/9.อุปมาอุปไมยแบบภาพทรงเรขา.pdf143.40 kB
แนวข้อสอบภาค ก/แนวข้อสอบ ก.พ/ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4 (เงื่อนไขทางสัญลักษณ์)/13.เงื่อนไขทางสัญลักษณ์.pdf372.50 kB
แนวข้อสอบภาค ก/แนวข้อสอบ ก.พ/ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 5 (เงื่อนไขทางภาษา)/14.เงื่อนไขทางภาษา.pdf393.32 kB
แนวข้อสอบภาค ก/แนวข้อสอบ ก.พ/ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 6 (การวิเคราะห์สรุปเหตุผลจากบทความ)/การวิเคราะห์สรุปเหตุผลจากบทความ.pdf597.42 kB
แนวข้อสอบภาค ก/แนวข้อสอบ ก.พ/ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 7 (แบบทดสอบด้วยตนเอง)/1.แบบทดสอบชุดที่+1.pdf286.99 kB
แนวข้อสอบภาค ก/แนวข้อสอบ ก.พ/ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 7 (แบบทดสอบด้วยตนเอง)/2.แบบทดสอบชุดที่+1.pdf345.78 kB
แนวข้อสอบภาค ก/แนวข้อสอบ ก.พ/ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 7 (แบบทดสอบด้วยตนเอง)/3.แบบทดสอบชุดที่+2.pdf678.11 kB
แนวข้อสอบภาค ก/แนวข้อสอบ ก.พ/ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 7 (แบบทดสอบด้วยตนเอง)/4.แบบทดสอบชุดที่+2.pdf768.77 kB
แนวข้อสอบภาค ก/แนวข้อสอบ ก.พ/รวมแนวข้อสอบ+อบต.pdf1.19 MB
Peers
[See full list]
1 seeder(s), 0 leecher(s) = 1 peer(s) total
เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์ที่สมาชิกทุกท่าน สามารถนำข้อมูลเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเพื่อความบันเทิงส่วนบุคคล ซึ่งทางเว็บไซต์เป็นเพียงสื่อกลางในการในการระบุว่าสมาชิกท่านใดมีข้อมูลนั้นๆอยู่เท่านั้น โดยแฟ้มข้อมูลต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้ ไม่สามารถเปิดดูออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้แต่อย่างใด จุดประสงค์ของทางเว็บไซต์ไม่ได้ทำเพื่อการค้าหรือจำหน่าย จ่าย แจก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ข้อมูลใดๆที่มีผู้ถือลิขสิทธิ์ ดังนั้นทางเว็บไซท์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อความ หรือข้อมูลใดๆที่สมาชิกเป็นผู้เผยแพร่ได้ ซึ่งสมาชิกได้เห็นชอบและยอมรับในข้อตกลงก่อนการสมัครเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว


Powered by tbdev.net  Modified by takzido Copyright © 20011 zbeasy.com All rights reserved. Contact us : Page created in 1527321033.6067 seconds View Stats